ความเชื่อมั่นของคะแนนความแตกต่าง

บางโอกาสในการวิจัย ประเมินและการวินิจฉัย เมื่อมีแบบทดสอบ 2 ฉบับที่ใช้ร่วมกันแต่ตัวแปรที่สนใจก็คือความแตกต่างระหว่างคะแนนของแบบทดสอบ ตัวอย่างเช่น
1. นักจิตวิทยาคลีนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่ขาดความสามารถในการเรียนรู้ สนใจความขัดแย้งกันระหว่างการทำข้อสอบ 2 ฉบับที่แตกต่างกัน (เช่นกระบวนการทางภาษา และผลผลิตทางภาษา)
2. ผู้ประเมินต้องการตัดสินผลการทำข้อสอบเกินเวลาโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน
ในกรณีนี้ตัวแปรที่สนใจก็คือความแตกต่างของคะแนน นิยามว่า
D = X - Y
เมื่อ X คือคะแนนที่ได้จากการวัดครั้งแรก และ Y คือคะแนนที่ได้จากการวัดครั้งที่สอง ถ้าต้องการการตัดสินใจเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานของความแตกต่างของคะแนน ก็น่าจะคำนวณหาความเชื่อมั่นของคะแนนความแตกต่าง
ถ้าให้ TX แทนคะแนนจริงของการทดสอบครั้งแรก และ TY แทนคะแนนจริงของการทดสอบครั้งที่สองแล้ว ผลต่างของคะแนนจริงก็คือ
TD = TX - TY
ส่วนความแปรปรวนสามารถเขียนได้ดังสมการ

และ

จากนิยามพื้นฐานของความเชื่อมั่น เรารู้ว่า , และ ในทั้ง 3 นิยามนี้ เราสามารถแสดง ด้วยคะแนนที่สังเกตไดัดังสมการ

สามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของคะแนนความแตกต่างได้ด้วยสมการ

สามารถเขียนได้ใหม่ในอีกรูปหนึ่งโดยการแทนค่า และ และแทนค่า ด้วย จะได้

ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดผลผลิตทางภาษาและกระบวนการทางภาษา

สถิติเครื่องมือวัดผลผลิตทางภาษาเครื่องมือวัดกระบวนการทางภาษา
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความเชื่อมั่น
32
6
0.75
40
8
0.80

สมมติว่ามีผู้วิจัยวางแผนจะศึกษาเด็กที่มีความขัดแย้งระหว่างผลผลิตทางภาษาและกระบวนการทางภาษา ความเชื่อมั่นของแบบเครื่องมือวัดทั้งสองฉบับแสดงในตาราง 1 ถ้าผู้วิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตทางภาษาและกระบวนการทางภาษาคือ 0.70 ความเชื่อมั่นของคะแนนความแตกต่างควรจะเป็น

ถ้าในอีกกรณีหนึ่งที่สหสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทั้งสองเป็น 0.30 แล้วความเชื่อมั่นของคะแนนความแตกต่างจะสูงขึ้นเป็น

จะสังเกตได้ว่าค่าความเชื่อมั่นของคะแนนความแตกต่างจะมีค่าสูง เมื่อเราเลือกใช้เครื่องมือวัดแต่ละฉบับที่มีความเชื่อมั่นสูงแต่มีความสัมพันธ์กันต่ำ


บรรณานุกรม
Crocker, Linda and Algina, james. Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1986.

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕