ดัชนีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อสอบ

มีพารามิเตอร์ของข้อสอบที่ถูกวิเคราะห์นอกเหนือจากค่าความยากและดัชนีอำนาจจำแนกแล้ว พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบที่จะกล่าวถึงในบทความนี้คือ ดัชนีความเชื่อมั่นของข้อสอบและดัชนีความเที่ยงตรงของข้อสอบ โดยแต่ละดัชนีจะใช้ความแปรปรวนคะแนนข้อสอบและสหสัมพันธ์ของคะแนนข้อสอบกับเกณฑ์ ถ้าใช้เกณฑ์ภายในหรือคือคะแนนรวมของแบบทดสอบ ดัชนีจะนิยามว่า iiX เมื่อ iX คือสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อสอบและคะแนนรวมของแบบทดสอบ ดัชนีนี้จะเรียกว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของข้อสอบ สำหรับข้อสอบที่ให้คะแนนแบบสองค่า สูตรนี้จะเขียนใหม่ได้ว่า เมื่อ iX คือสหสัมพันธ์บอยท์ไบซีเรียลระหว่างคะแนนของข้อสอบและคะแนนรวมของแบบทดสอบ ถ้าใช้เกณฑ์ภายนอก ดัชนีจะนิยามว่า iiY เมื่อ iY คือสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อสอบและคะแนนเกณฑ์ภายนอก ดัชนีนี้จะเรียกว่า ดัชนีความเที่ยงตรงของข้อสอบ
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีของการสร้างแบบทดสอบ ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นหรือดัชนีความเที่ยงตรงของข้อสอบอาจจะมีประโยชน์ เพราะแสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนของคะแนนรวมในแบบทดสอบซึ่งเท่ากับผลรวมของดัชนีความเชื่อมั่นของข้อสอบ ดังนี้

สูตรนี้มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อสอบเมื่อผู้พัฒนาแบบทดสอบต้องการคัดเลือกข้อสอบให้ได้ตามเกณฑ์ของผู้พัฒนา ดังนั้นสูตรสำหรับวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เมื่อผ่านการคัดเลือกข้อสอบตามเกณฑ์แล้วคือ

เมื่อ k แสดงจำนวนข้อสอบที่ถูกคัดเลือก
ท้ายที่สุดแล้ว สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบที่มีการคัดเลือกข้อสอบตามเกณฑ์แล้ว สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบสามารถประมาณค่าได้จาก

สังเกตว่าค่าของความแปรปรวน สัมประสิทธิ์แอลฟา และสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงจะถูกประมาณค่าจากดัชนีความเชื่อมั่นของข้อสอบ
บรรณานุกรม
Crocker, Linda and Algina, james. Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York : CBS College Publishing, 1986.

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. พฤษภาคม ๒๕๔๗