Bloom's Taxonomy

Cognitive Domain

ระดับความหมายพฤติกรรมคำกริยาที่บ่งบอกถึงการกระทำ
ความรู้ (Knowledge)ความสามารถในการจำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาสามารถบอกสูตรการหาความเชื่อมั่นได้นิยาม, จับคู่, เลือก, จำแนก, บอกคุณลักษณะ, บอกชื่อ, ให้แสดงรายชื่อ, บอกความสัมพันธ์, ฯลฯ
ความเข้าใจ (Comprehension)ความสามารถในการแปลความ ขยายความ และเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทำไม T + E ถึงเท่ากับ Oแปลความหมาย, เปลี่ยนแปลงใหม่, แสดง, ยกตัวอย่าง, อธิบาย, อ้างอิง, แปลความหมาย, สรุป, บอก, รายงาน, บรรยาย, กำหนดขอบเขต, ฯลฯ
การนำไปใช้ (Application)ความสามารถในการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาเป็นวัตถุดิบก่อให้เกิดสิ่งใหม่สามารถสร้างแบบวัดความถนัดได้ประยุกต์ใช้, จัดกระทำใหม่, แก้ปัญหา, จัดกลุ่ม, นำไปใช้, เลือก, ทำโครงร่าง, ฝึกหัด, คำนวณ, ฯลฯ
การวิเคราะห์ (Analysis)ความสามารถในการแยกความรู้ออกเป็นส่วนแล้วทำความเข้าใจในแต่ละส่วนว่าสัมพันธ์คือแตกต่างกันอย่างไรสามารถบอกคุณลักษณะของตัวละครได้จำแนก, จัดกลุ่ม, เปรียบเทียบ, สรุปย่อ, บอกความแตกต่าง, อธิบาย, วิเคราะห์, แยกส่วน, ทดสอบ, สำรวจ, ตั้งคำถาม, ตรวจสอบ, อภิปราย, ฯลฯ
การสังเคราะห์ (Synthesis)ความสามารถในการรวมความรู้ต่าง ๆ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดเป็นสิ่งแปลกใหม่สามารถแต่งคำประพันธ์ได้การออกแบบ, วางแผน, การแก้ปัญหา, การผลิต, การสร้างสูตร, ฯลฯ
การประเมินค่า (Evaluation)ความสามารถในการตัดสินคุณค่าอย่างมีเหตุมีผลพฤติกรรมของตัวละครเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ตั้งราคา, ตัดสินคุณค่า, พิจารณา, สรุป, ประเมิน, ให้น้ำหนัก, กำหนดเกณฑ์, การเปรียบเทียบ, แก้ไข, ปรับปรุง, ให้คะแนน

Affective Domain

ระดับความหมายพฤติกรรมคำกริยาที่บ่งบอกถึงการกระทำ
การรับรู้ (Receive)มีความตั้งใจสนใจในสิ่งเร้านักเรียนตั้งใจอบรมในเรื่องของความปลอดภัยการยอมรับ, เลือก, ถาม, ฟัง, ตั้งใจ, ฯลฯ
การตอบสนอง (Respond)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนักเรียนร่วมเล่นเกมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมการส่งเสริม, การบอก, สนับสนุน, อาสาสมัคร, เล่าเรื่อง, ช่วยเหลือ ฯลฯ
เห็นคุณค่า (Value)เห็นคุณค่าในสิ่งที่กระทำ รู้สึกซาบซึ้งยินดีและมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นนักเรียนเห็นประโยชน์ของความปลอดภัยเลือก, แบ่งปัน, สนับสนุน, เห็นคุณค่า, ซาบซึ้ง, ร่วมสนุก, ฯลฯ
การจัดระบบ (Organize)การเห็นความแตกต่างในคุณค่า, การแก้ไขความขัดแย้งของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่ภายใน, การสร้างปรัชญาหรือเป้าหมายให้กับตนเองเมื่อนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย สามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้ฝึกฝนและอบรมมาการป้องกัน, สรุปความ, ความสัมพันธ์, เรียงอันดับ, ทำให้เป็นระบบ ฯลฯ
บุคลิกภาพ (Characterize)การทำให้เป็นคุณลักษณะหนึ่งของชีวิตนักเรียนเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยตลอดเวลาการจำแนก, การประพฤติตน, ความสมบูรณ์, การปฎิบัติ, การตรวจสอบ ฯลฯ

Psychomotor Domain

ระดับความหมายพฤติกรรมคำกริยาที่บ่งบอกถึงการกระทำ
การเลียนแบบ (Imitation)สามารถที่จะสังเกตและทำตามดูการขี่จักรยานและลองทำตามการดู, การทำตาม, ฯลฯ
การลงมือปฏิบัติ (Manipulation)เน้นทักษะที่สามารถทำได้ฝึกหัดขี่จักรยานการจัดกระทำ, การปฏิบัติ ฯลฯ
ความถูกต้อง (Precision)เน้นความถูกต้องในการแสดงพฤติกรรมและควบคุมและลดความผิดพลาดสามารถขี่จักรยานทรงตัวได้โดยไม่ล้มการปฏิบัติ, ทักษะที่ถูกตัอง, ฯลฯ
ความชัดเจนในการปฏิบัติ (Articulation)เน้นถึงการเรียนรู้วิธีการถูกต้องตามขั้นตอนที่มีสามารถขึ้นจักรยาน ขี่จักรยานและหยุดจักรยานได้อย่างถูกวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ฯลฯ
ความเป็นธรรมชาติ (Naturalization)การแสดงพฤติกรรมเป็นประจำ เป็นอัตโนมัติ จนกลายเป็นธรรมชาติสามารถขึ้นจักรยาน ขี่จักรยาน และหยุดจักรยานได้อย่างเป็นปกติปราศจากข้อผิดพลาดต่าง ๆการปฏิบัติจนเป็นนิสัย, การทำให้เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัว ฯลฯ

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. เมษายน ๒๕๔๔