ความแตกต่างระหว่าง Performance และ Authentic Assessment

Performance Assessment และ Authentic Assessment มักถูกนำไปใช้สลับกันอยู่เสมอ แต่ความหมายของคำทั้งสองนี้เหมือนกันหรือเปล่า แม้ว่าทำทั้งคู่นี้จะมีคำกว่า Assessment อยู่ด้วยเหมือนกัน แต่คำทั้งสองก็ไม่ใช่คำเหมือน (Synonymous) เราต้องชัดเจนในความแตกต่างของทั้งสองคำนี้ให้ได้

ตัวอย่าง

ความแตกต่างระหว่างคำทั้งสองนี้จะแสดงให้เห็นในตัวอย่าง 2 ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการประเมินการเขียนของนักเรียน ดังนี้

ตัวอย่างแรก
เป็นการประเมินงานเขียนของนักเรียนโดยใช้เวลา 4 วัน โดยให้นักเรียนทั้งหมดได้เขียนบทความขึ้นมาหนึ่งชิ้นโดยมีครูเป็นผู้แนะนำนักเรียนและให้นักเรียนเขียนด้วยเวลา 45 นาทีต่อวัน ในวันแรกนั้นจะให้นักเรียนเลือกหัวข้อก่อน ต่อมาในวันที่สองเขียนโครงเรื่อง วันที่สามลงมือเขียน และวันที่สี่เขียนสรุปและตรวจสอบแก้ไข

ตัวอย่างสอง
การประเมินการเขียนโดยให้นักเรียนแต่ละคนปรึกษากับครูของเขาในการเลือกหัวข้อของงานเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมิน โดยงานเขียนจะรวบรวมอยู่ในแฟ้มสะสมงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเป็นมาตรฐาน แต่จะเป็นการสะสมงานเขียนที่นักเรียนทำทั้งปี ซึ่งงานเขียนทั้งหมดจะถูกเขียนขึ้นและปรับปรุงตามกระบวนการเขียนของนักเรียนเอง

ในตัวอย่างแรก เป็น Performance Assessment หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ นักเรียนจะถูกถามในการพฤติกรรมที่ปฏิบัติที่พวกเขาได้พยายามเขียนออกมา ในตัวอย่างที่สองเป็น Performance Assessment หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ เพราะแฟ้มสะสมงานก็เป็นตัวอย่างที่ให้เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน
ในตัวอย่างแรกเป็น Authentic Assessment หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ นักเรียนแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ครูกำหนด ในชีวิตจริงแต่ละบุคคลจะมีอิสระในการเขียน ในตัวอย่างที่สองเป็น Authentic Assessment หรือไม่ คำตอบคือใช่ ในการปฏิบัติจะประเมินเนื้อหาที่ประสบพบเจอในชีวิตจริง ตัวอย่างเช่นนักเรียนมีอิสระที่จะกำหนดความยาวหรือความหลากหลายของขั้นตอนในกระบวนการเขียน สร้างสรรค์ทั้งจำนวนและเค้าโครงด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ
เราจะเห็นแล้วว่า Performance Assessment จะเป็นการประเมินงานที่นักเรียนทำตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วน Authentic Assessment จะเป็นการประเมินงานที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระ

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. เมษายน ๒๕๔๔