ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในงานวิจัยโดยมาก ค่าของการวัดจะได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมาจากประชากรที่มีขนาดใหญ่
ประชากร คือ กลุ่มของการวัดทั้งหมดที่สนใจศึกษา
ตัวอย่าง คือ สับเซตของการวัดที่มาจากประชากรที่สนใจศึกษา
ในการทดลองวัดอุณหภูมิของร่างกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองวัดอุณหภูมิของร่างกายมี 148 คน เราจะคาดหวังว่า กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่อยู่บนโลก
ในความเป็นจริงแล้วเราสนใจจะศึกษาอะไร? ความจริงเราสนใจที่จะศึกษาประชากรทั้งหมด แต่เป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะวัด มันเป็นเพียงความฝันที่จะพยายามบันทึกอุณหภูมิร่างกายของทุก ๆ คนบนโลก ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะอธิบายหรือทำนายพฤติกรรมของประชากร โดยอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาจากประชากร

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. เมษายน ๒๕๔๔