ระดับนัยสำคัญ

ระดับนัยสำคัญคือค่าที่ช่วยในการตัดสินใจ เราอาจจะเจาะจงค่าความน่าจะเป็นของการปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ (H0) ซึ่งจะเรียกค่านี้ว่าระดับนัยสำคัญของการทดสอบ และจะแทนด้วยสัญลักษณ์ โดยปกติเรามักจะเลือกระดับนัยสำคัญที่ = .05 และ .01 เราปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ (H0) เมื่อผลลัพธ์ของการทดสอบมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับหรือน้อยกว่า .05 แต่ก็ไม่ได้กำหนดแน่นอนลงไปว่าต้องใช้เพียงสองค่านี้เท่านั้น ขึ้นอยู่กับงานวิจัยด้วย บางทีอาจจะกำหนดระดับนัยสำคัญที่ .001 หรือ .10 ก็ได้

อ่านว่า แอลฟา (alpha)

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. เมษายน ๒๕๔๔