การเลือกการวัดการกระจายที่เหมาะสมกับข้อมูล

การวัดการกระจายที่ได้นำเสนอไปมีอยู่หลายตัวด้วยกัน การจะเลือกใช้การวัดการกระจายตัวใดนั้น จะต้องพิจารณาลักษณะของข้อมูลเป็นหลัก สำหรับข้อมูลที่เป็นคะแนนหรือตัวเลข หรืออยู่ในระดับ Interval Scale หรือ Ratio Scale การวัดการกระจายที่เหมาะสมน่าจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ข้อมูลนั้นควรจะต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ถ้าข้อมูลมีการแจกแจงเบ้มาก ๆ การใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะไม่เหมาะ เหมือนกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจะเปลี่ยนจากมัชฌิมเลขคณิตที่ไม่เหมาะเป็นมัธยฐาน ดังนั้น การวัดการกระจายก็ควรจะเปลี่ยนไปใช้อินเตอร์ควอไทล์เรนจ์น่าจะเหมาะสมมากกว่า
ถ้าข้อมูลเป็นแบบจัดลำดับหรือ Ordinal Scale นั้น การวัดการกระจายที่เหมาะสมน่าจะเป็นอินเตอร์ควอไทล์เรนจ์ และมักจะใช้คู่กับมัธยฐาน
สำหรับข้อมูลแบบจัดกลุ่มหรือ Nominal Scale นั้น แน่นอนว่าดัชนีการวัดการกระจาย (Index of Dispersion : D) น่าจะเหมาะสมที่สุด มีค่าระหว่าง 0 (ไม่มีความแปรปรวน) ถึง 1 (มีความแปรปรวนสูงสุด)


บรรณานุกรม
Loether, Herman J. and Mctavish, Donald G. Descriptive and inferential Statistics : An Introduction. USA : Allyn and Bacon, 1993.

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. มีนาคม ๒๕๔๕