การปรับตำแหน่งทศนิยมในผลลัพธ์ของ SPSS for Windows

โดยปกติโปรแกรม SPSS for Windows จะนำเสนอผลลัพธ์ในการวิเคราะห์สถิติต่าง ๆ ในรูปของตาราง และทศนิยมที่แสดงโดยมากจะเป็น 2 ตำแหน่ง แต่ในการวิเคราะห์ทางสถิติบางครั้ง ต้องการข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ด้วย SPSS for Windows เพื่อมาใช้ในการคำนวณด้วยมือต่อไป อาจจะต้องการทศนิยมหลายตำแหน่ง เพื่อให้ผลการคำนวณเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

ภาพประกอบ 1 ตารางผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน

วิธีการปรับตำแหน่งทศนิยมสามารถทำได้ดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ตาราง

ภาพประกอบ 2 เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ตารางผลลัพธ์ที่ต้องการปรับตำแหน่งทศนิยม

2. คลิกเลือกเซลผลลัพธ์ที่ต้องการปรับตำแหน่ง ถ้าต้องการปรับหลายเซลสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม [Ctrl] ค้างไว้แล้วคลิกเลือกเซลที่ต้องการปรับตำแหน่งทศนิยม ถ้าต้องการเลือกเซลเป็นช่วงที่อยู่ติดกันให้กดปุ่ม [Shift] ค้างไว้

ภาพประกอบ 3 เมื่อใช้ปุ่ม [Ctrl] หรือ [Shift] ช่วยในการเลือกเซลที่ต้องการปรับตำแหน่งทศนิยม

3. คลิกเมาส์ปุ่มขวา จะปรากฏเมนู ให้เลือกเมนู "Cell Properties..." จะปรากฏหน้าต่าง Cell properties

ภาพประกอบ 4 เมื่อคลิกเมาส์ปุ่มขวาจะปรากฏเมนูย่อย

4. ตรงช่อง Decimal ให้เลือกตำแหน่งทศนิยมตามต้องการ เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกปุ่ม Apply และปุ่ม OK เพื่อปรับตำแหน่งทศนิยมในตารางผลลัพธ์

ภาพประกอบ 5 ปรับตำแหน่งทศนิยมในช่อง Decimal ตามต้องการ

5. เซลในตารางผลลัพธ์ที่เลือกไว้ จะมีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเปลี่ยนไป ให้คลิกพื้นที่ขาวด้านนอกหนึ่งครั้งเพื่อปิดหน้าต่างทั้งหมด

ภาพประกอบ 6 ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับตำแหน่งทศนิยม

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. มีนาคม ๒๕๔๖