การนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ต่อด้วย Microsoft Excel

มีบางกรณีที่ผู้วิจัยต้องการใช้สถิติที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย SPSS แต่อาศัยโปรแกรม SPSS คำนวณค่าบางอย่างเพื่อที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีวิธีการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์ค่าสถิติที่ต้องการ

ในที่นี้วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวแปร 4 ตัว คือ a1, a2, a3 และ a4 ได้ผลการวิเคราะห์เป็นตารางสหสัมพันธ์ ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 ตารางผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

2. คัดลอกตาราง

นำเมาท์ไปวางบนตารางที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมาท์ที่ปุ่มขวา จะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้เลือกที่ copy ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 เมนูที่ปรากฎเมื่อคลิกเมาท์ที่ปุ่มขวาบนตารางผลลัพธ์ใน SPSS

3. การวางบน MS Excel

เปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วเลือก Sheet และตำแหน่งเซลที่ต้องการวาง จากนั้นคลิกเมาท์ปุ่มขวา จะปรากฎเมนูขึ้นมา ให้เลือกเมนู "วางแบบพิเศษ" ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 เมนูที่ปรากฎเมื่อคลิกเมาท์ที่ปุ่มขวาบน Sheet ของ Excel

จะปรากฏหน้าต่าง "วางแบบพิเศษ" จะปรากฏเมนูให้เลือก ให้เลือกเมนู "ข้อความ" ดังภาพประกอบ 4 และคลิกปุ่ม OK

ภาพประกอบ 4 หน้าต่าง "วางแบบพิเศษ"

จะปรากฏตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเซลที่กำหนด ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 ผลการวางตารางสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใน MS Excel

ทีนี้เราก็สามารถนำค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาใช้ในการวิเคราะห์สถิติอื่น ๆ ได้ต่อไป

ส่วนตารางผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย SPSS อื่น ๆ เมื่อต้องการนำมาใช้วิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ก็ทำเช่นเดียวกันนี้

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. พฤษภาคม ๒๕๔๖